اندیشه

اندیشه
ادبی-فرهنگی-اجتماعینمایندگان شهر کاشمر در مجلس – از ابتدا تاکنون

مجلس مشروطه

از بدو تشکیل مجلس مشروطه (مجلس شورای ملی) تا پایان عصر سلطنت پهلوی


دوره اول

 • سید هاشم احتشام الاولیائ الاطباء – ۱۲۸۷ - ۱۲۸۵


دوره دوم

 • بدون نماینده – ۱۲۹۰ - ۱۲۸۸


دوره سوم

 • شیخ حبیب الله ترشیزی– ۱۲۹۴ - ۱۲۹۳


دوره چهارم

 • مقبل ا لسلطنه خراسانی- میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی (اقبال التولیه) – ۱۳۰۲ - ۱۳۰۰


دوره پنجم

 • محمد تقی بهار (ملک الشعراء) – ۱۳۰۴ -۱۳۰۲


دوره ششم

 • اسدالله زوار– ۱۳۰۷ – ۱۳۰۵


دوره هفتم

 • اسدالله زوار– ۱۳۰۹ – ۱۳۰۷


دوره هشتم

 • میرزااقاضیائ(ضیاالاطباء)– ۱۳۱۱ – ۱۳۰۹

دوره نهم

  علی اقبال
 • (اقبال ‎السلطان) – ۱۳۱۴ – ۱۳۱۱


دوره دهم

 • اسدالله زوار– ۱۳۱۶ – ۱۳۱۴


دوره یازدهم

 • اسدالله زوار– ۱۳۱۸ – ۱۳۱۶


دوره دوازدهم

 • محمد ابراهیم کلالی(امیرتیمور) – ۱۳۲۰ – ۱۳۱۸


دوره سیزدهم

محمد ابراهیم کلالی


دوره چهاردهم

 • منوچهر تیمور تاش – ۱۳۲۴ – ۱۳۲۲


دوره پانزدهم

 • علی اقبال(اقبال ‎السلطان) – ۱۳۲۸ – ۱۳۲۶


دوره شانزدهم

 • عبدالوهاب اقبال– ۱۳۳۰ – ۱۳۲۸


دوره هفدهم

 • مهدی شوکتی – ۱۳۳۲ – ۱۳۳۱


دوره هیجدهم

 • منوجهر تیمور تاش – ۱۳۳۵ – ۱۳۳۲


دوره نوزدهم

 • منوچهر تیمور تاش – ۱۳۳۹ – ۱۳۳۵


دوره بیستم

 • ابوالقاسم تفضلی– ۱۳۴۰ – ۱۳۳۹


دوره بیست و یکم

 • فضلالله جلالی – ۱۳۴۶ – ۱۳۴۲

دوره بیست و دوم

 • فضلالله جلالی– ۱۳۵۰ – ۱۳۴۶


دوره بیست و سوم

 • فضلالله جلالی – ۱۳۵۴ – ۱۳۵۰

دوره بیست و چهار

 • محمد صادق فرمان– ۱۳۵۷ – ۱۳۵۴

مجلس شورای اسلامی

فهرست نمایندگانمجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی


دوره اول

 • حسن حسن زاده– ۱۳۶۲ - ۱۳۵۸


دوره دوم

 • محمد علی عربی– ۱۳۶۶ - ۱۳۶۲


دوره سوم

 • احمد بلوکیان– ۱۳۶۶ - ۱۳۶۲


دوره چهارم

 • محمد رضا خباز– ۱۳۷۴ - ۱۳۷۰

دوره پنجم

 • محمد رضا خباز – ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴


دوره ششم

 • محمد رضا خباز– ۱۳۸۲ - ۱۳۷۸

دوره هفتم

 • احمد بلوکیان– ۱۳۸۶ - ۱۳۸۲

دوره هشتم

  محمد رضا خباز– -91-۱۳ -

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389 توسط احمد
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20